+ Jak sprawdzić, czy doświadczam mobbingu?

Poniżej znajdują się przykłady zachowań i postaw, które uznane są za przejawy mobbingu. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, czy zetknąłeś się z takim postępowaniem w miejscu pracy.

 • ograniczanie lub utrudnianie ofierze możliwości wypowiadania się, również poprzez przerywanie
 • reagowanie na wypowiedzi ofiary krzykiem i wyzwiskami
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy i/lub życia osobistego
 • nękanie przez telefon
 • stosowanie gróźb ustnych i pisemnych
 • prezentowanie ofierze poniżających i obraźliwych gestów
 • stosowanie aluzji i zawoalowanej krytyki, brak wypowiedzi wprost wobec ofiary
 • unikanie przez przełożonego kontaktu z ofiarą, rozmów z nią
 • fizyczne i społeczne izolowanie ofiary (np. umieszczenie jej w osobnym pokoju z zakazem komunikowania się z innymi osobami; zakazanie pracownikom kontaktowania się z izolowaną osobą)
 • ostentacyjne ignorowanie i lekceważenie (traktowanie ofiary „jak powietrze”)
 • obmawianie, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, prześmiewanie życia prywatnego
 • sugerowanie zaburzeń psychicznych; kierowanie na badania psychiatryczne
 • parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów ofiary
 • atakowanie poglądów politycznych lub przekonań religijnych, wyśmiewanie i atakowanie ofiary z uwagi na jej narodowość, wyśmiewanie niepełnosprawności lub kalectwa
 • obrażanie słowne w postaci wulgarnych przezwisk lub innych upokarzających wyrażeń
 • insynuacje o charakterze seksualnym, składanie propozycji seksualnych, zaloty, działania o podłożu seksualnym, wykorzystywanie seksualne
 • wymuszanie wykonywania zadań naruszających godność osobistą
 • kwestionowanie podejmowanych przez ofiarę decyzji
 • nie przydzielanie ofierze żadnych zadań do realizacji
 • wydawanie absurdalnych i sprzecznych poleceń
 • zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia, niedostosowanych do możliwości ofiary i bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń
 • groźby użycia siły fizycznej wobec ofiary, znęcanie się fizyczne, stosowanie przemocy fizycznej o nieznacznym nasileniu
 • przyczynianie się do powstawania strat materialnych powodowanych przez ofiarę
 • wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania ofiary

Jeżeli spotkałeś się z którymś z wyżej wymienionych zachowań – przygotuj swoje zgłoszenie, ponieważ jest to sprawa poważna i wymagająca interwencji. Jeśli byłeś świadkiem takich sytuacji, również możesz to zgłosić (podając nam informacje na temat osoby, której sprawa dotyczy).

Przygotowując zgłoszenie dotyczące mobbingu pamiętaj, aby zawrzeć w nim jak najwięcej szczegółów (zobacz: + Jakie szczegóły powinny zostać zawarte w moim zgłoszeniu?). Dodatkowo warto odpowiedź na poniższe pytania:

 • Kiedy po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji
 • Jakiego rodzaju działania ze strony tej osoby wywołują u Ciebie dyskomfort
 • Czy mógłbyś podać przykład wypowiedzi/ zachowania
 • Jak często zdarzają się sytuacje tego typu
 • Czy takie sytuacje się powtarzają
 • Czy takie zachowanie dotyczy tylko Ciebie
 • Czy próbowałeś wyjaśnić tą sytuację z daną osobą
 • Czy w sposób jednoznaczny sprzeciwiłeś się takim zachowaniom (jeśli tak, w jaki sposób na takie sprzeciwy reagowała dana osoba)